Φορέας Διοργάνωσης

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Το Ίδρυμα Λαμπράκη ιδρύθηκε το 1991 με καταστατικούς τομείς δράσης την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Πιστεύοντας στην αξία της παιδείας και δια βίου μάθησης ως μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το ίδρυμα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συμπληρώνουν, ενισχύουν και αναβαθμίζουν τις μαθησιακές ευκαιρίες του μαθητικού, αλλά και του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μας.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το έργο του Ιδρύματος Λαμπράκη περιλαμβάνει

  • δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σε θέματα που προάγουν την ατομική και συλλογική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη
  • εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων και ιδιαίτερα εκπαιδευτικών
  • δράσεις ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ατόμων από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες
  • ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων
  • μελέτες/έρευνες
  • διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων
  • δημιουργία και υποστήριξη δικτύων και κοινοτήτων μάθησης.

Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών του Ιδρύματος προσφέρονται δωρεάν. Κεντρικός άξονας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεών του είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ο σχεδιασμός και η στοχευμένη δράση με προστιθέμενη αξία, η σύνδεση της μάθησης με το κοινωνικό και παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται και η βιωματική, συμμετοχική και ανακαλυπτική προσέγγιση.

Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Λαμπράκη έχει αναπτύξει επιτυχώς περισσότερα από 130 προγράμματα, συνεργαζόμενο με 280 έγκυρους φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τη δραστηριότητα που αναπτύσσει το Ίδρυμα ωφελούνται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 50.000 άτομα, ενώ πολλαπλάσιος είναι ο αριθμός των ωφελούμενων από την τρέχουσα αξιοποίηση του παραχθέντος διαχρονικά έργου του (π.χ. εκπαιδευτικοί οδηγοί, εκπαιδευτικό υλικό, προγράμματα στο σχολείο, ανάπτυξη και διάχυση τεχνογνωσίας, εκπαίδευση ηγετών και πιστοποίηση εκπαιδευτικών που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά κ.ά.).

Η τεχνογνωσία του Ιδρύματος στον τομέα της εκπαίδευσης, η διαχειριστική του ικανότητα και το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών που διαθέτει, το καθιστούν ικανό να αναπτύσσει προγράμματα μικρής, αλλά και πανελλαδικής κλίμακας, σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Σήμερα διδάσκονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου (από το νηπιαγωγείο έως και το γυμνάσιο) ως κατ΄ επιλογήν εργαστήρια  τέσσερα προγράμματα του Ιδρύματος Λαμπράκη στις εξής θεματικές: ενεργός πολιτότητα, στερεότυπα και ανισότητες φύλου, επιδημίες ως διαχρονική απειλή και ως πρόκληση για το μέλλον, εθελοντισμός και αλληλεγγύη.

Όλα τα προγράμματα του Ίδρυμα Λαμπράκη έχουν αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά από εξωτερικούς φορείς (ελληνικά/ξένα πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΟΧ κ.ά.), ενώ μελέτες αντικτύπου στους/στις ωφελούμενους/-ες δείχνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Το Ίδρυμα έχει βραβευθεί και αναγνωρισθεί επανειλημμένα για το έργο που προσφέρει.